Kenniscentrum Toetsen en Examineren

Leerrendement meten in blended learning

Blended toetsen: Hoe leren en toetsen elkaar versterken

Dankzij blended learning hebben studenten vaak meer vrijheid om zelf te leren, buiten de reguliere contactmomenten. Ook mag een student soms bepaalde leerinterventies overslaan of op een andere manier invullen. Studenten en docenten vinden het dan al snel moeilijk grip te krijgen op voortgang en resultaat. Toetsen bieden dan houvast.

Toetsen om te navigeren

Maar een andere manier van leren, vraagt ook om een andere manier van toetsen. Zo zal er (nog) meer formatief getoetst moeten worden. En op maat.

Korte, interactieve quizjes houden studenten actief en geven inzicht in hun vorderingen. Korte toetsen helpen de student zijn blended learningtraject vorm te geven:

  • Welke leerinterventies kan ik (deels) overslaan?
  • Welke zijn voor mij juist heel belangrijk?

Niet toetsen voor een cijfer dus, maar toetsen om te navigeren.

Het leerresultaat bepalen

Ook bij blended learning is een summatieve toets onmisbaar. We willen immers weten wat de student geleerd heeft. Maar ook hier geldt: op een manier die recht doet aan het traject. Dus liever niet met een traditionele (schriftelijke) toets met vierkeuzevragen. Maar bijvoorbeeld met een digitale toets met een grote diversiteit aan vraagvormen, met een product(ontwerp) of een presentatie.

Verantwoord toetsen

Belangrijke voorwaarde is dat de toetsen, zowel de formatieve als de summatieve, valide en betrouwbaar zijn. Dat klinkt als een open deur, maar in de praktijk blijkt het een hele kunst om de balans te vinden tussen validiteit en betrouwbaarheid enerzijds en haalbaarheid en wenselijkheid anderzijds.

Hoe zat het ook alweer?

Validiteit: De toets sluit aan bij de te toetsen leerdoelen, in dit geval de leerdoelen waaraan de student gewerkt heeft. Een valide toets bestaat uit relevante vragen die evenwichtig zijn verdeeld.

Betrouwbaarheid: De toets geeft en juiste weergave van de daadwerkelijke kennis en vaardigheid van de student.

Toetsing vormgeven

Als we meer formatief toetsen, kunnen we ook gerichter toetsen. Maak hier gebruik van, zodat de resultaten studenten een nog beter beeld geven van waar ze staan. Formuleer daarom de leerdoelen van uw leertraject op verschillende niveaus in het leertraject. Bijvoorbeeld:

  • Deel de (eind)leerdoelen op in kleinere subdoelen om inzichtelijk te krijgen wat onderliggende kennis en vaardigheden zijn.
  • Maak daarbij een onderscheid in niveaus aan de hand van een taxonomie. Hebt u bijvoorbeeld een leerdoel op toepassingsniveau? Ga dan na welke onderliggende kennis de student al zou kunnen hebben.
  • Zorg voor een toenemende integratie van kennis en vaardigheden door leerdoelen vaker en in verschillende combinaties te toetsen.

Beoordeling vormgeven

Juist bij nieuwe vormen van toetsen, is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan een objectieve en betrouwbare beoordeling. Is de summatieve toets een product? Stel dan duidelijke beoordelingscriteria op aan de hand van de leerdoelen. Voor de formatieve toetsen geldt juist: zet ze in om te motiveren en niet om af te rekenen. Geef geen cijfer, maar een advies voor het verdere blended learning traject. Blijkt een student al veel verder te zijn dan gemiddeld? Zorg dat extra verdiepingsaanbod beschikbaar is.

Hebben uw studenten hun leerdoelen behaald? Was het leerresultaat van het traject wat u ervan verwacht had? Missie geslaagd!

Door: Ashra Sugito, Teelen Kennismanagement

Meer weten over blended toetsen?

Tijdens het congres Toetsen en Examineren in het hoger onderwijs leer je meer over het combineren van een blended learning traject met toetsing tijdens de sessie van Ashra Sugito. Ashra gaat ook dieper in op het integreren van leren en toetsen en wat de rol van de docent hierbij is. Bekijk het volledige congresprogramma.

Bekijk ook

‘Studenten die betrokken zijn bij het ontwerp van de toets scoren hoger’

Het idee is misschien even wennen – studenten betrekken bij het ontwerpen van toetsen – …

Één Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *